Fundusze Unijne

Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie

Projekt obejmuje termomodernizację Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie. W ramach projektu planowane są następujące ulepszenia:

- Zmniejszenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne: ocieplenie ścian.. Planowane jest osiągnięcie współczynnika przenikania na poziomie 0,19 W/m2K.
- Zmniejszenie strat przez przenikanie przez dach nad pomieszczeniami biurowymi i lekcyjnymi (salami gdzie prowadzone są zajęcia): docieplenie poprzez ułożenie styropapy. Planowane jest osiągnięcie współczynnika przenikania na poziomie 0,15 W/m2K.
- Wymiana części okien na nowe okna PCV o lepszych parametrach, tak aby osiągnąć współczynnik przenikania: 0,9 W/m2K.
- Wymiana części drzwi na nowe o lepszych parametrach, tak aby osiągnąć współczynnik przenikania:1,30 W/m2K.

Wnioskodawcą i beneficjentem jest samorządowa instytucja kultury - Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2021-2022.

Celem realizowanego projektu jest: zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej, poprzez jego termomodernizację.

Cele szczegółowe:

Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe (wszystkie równorzędne, kolejność nie ma znaczenia):
Cel 1. Obniżenie emisji gazów cieplarnianych CO2 generowanej przez energetykę w budynku użyteczności publicznej..
Cel 2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynku,
Cel 3. Poprawa jakości powietrza i bezpieczeństwa ekologicznego.
Cel 4. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Radzionków.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Beneficjent: Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie
Koszt całkowity: 1 579 325,56 zł
Wnioskowane dofinansowane z EFRR: 1 169 599,48 zł
Okres realizacji: 04.05.2021 - 31.12.2022