Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Centrum Kultury "Karolinka"

Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury "Karolinka".

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • Większość multimediów (zdjęcia, grafiki) umieszczonych na stronie internetowej nie jest stosowanie opisana.
 • • Niedostępność informacja w PJM dla osób głuchych, dotycząca działalności instytucji i nawigacji po stronie.

Wyłączenia

 • • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Zorzycki.
 • E-mail: j.zorzycki@karolinka.art.pl
 • Telefon: 887804874

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
 • Adres: pl. Jana Pawła Ii 2
  41-922 Radzionków
 • E-mail: j.konik@karolinka.art.pl
 • Telefon: 663699030

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury "Karolinka", Plac Jana Pawła II 2, 41-922 Radzionków.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne oraz dwa wejścia boczne zlokalizowane z prawej i lewej strony budynku.

Wejście główne oraz zlokalizowane z prawej strony budynku są wejściami wyposażonymi w poręcz aby ułatwić osobom z trudnościami ruchowymi poruszanie się, wejście boczne z lewej strony budynku jest wejściem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz do wjazdu z wózkami dziecięcymi.

Przy budynku wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest parter budynku. Znajduje się tam kasa zlokalizowana po prawej stronie od wejścia głównego, toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana po lewej stronie od wejścia głównego. Z parteru budynku można bez problemu wejść na salę widowiskową, gdzie zlokalizowane są również miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, po wcześniejszym zgłoszeniu, mogą otrzymać pomoc pracownika, który pomoże w pokonaniu napotkanych barier architektonicznych i w załatwieniu spraw.

Schody w budynku oznaczone są za pomocą taśm kontrastowych. W budynku nie ma jednak oznaczeń w alfabecie brajla. W pomieszczeniach nie ma oznaczeń kontrastowych lub druków powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza PJM.

Wszystkie wymienione problemy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższym czasie.